I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym nasiona-agro.pl działającym pod adresem: www.nasiona-agro.pl, www.nasiona-agro.com.pl, www.nasiona-agro.com, www.agro-nasiona.com.pl, www.agro-nasiona.com, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to B2Seeds Sp. z o.o. z siedzibą w Bobrowiczkach 1F, 76-100 Sławno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631556, NIP 4990659006, REGON 365132664,
b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nasiona-agro.pl, www.nasiona-agro.com.pl, www.nasiona-agro.com, www.agro-nasiona.com.pl, www.agro-nasiona.com,
d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
f) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą,
g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

6. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
b) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia hasła).
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu adresu mailowego i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta adresu mailowego i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Adres mailowy i hasło mają charakter poufny.

3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – "Przejdź do realizacji zamówienia".

4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - "Przejdź do realizacji zamówienia" i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

5. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

6. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

6. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w zakładce Historia Zamówień).

Płatności należy dokonać na Rachunek Bankowy Sprzedawcy:
BGŻ BNP Paribas 19 1600 1462 1833 7651 1000 0001

3. W przypadku gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem Dostawcy, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Dostawcy.

4. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 7 dni roboczych:

a) od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem,
b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.
Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą Reklamacje i zwroty.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego w zakładce Reklamacje i zwroty

VII. Reklamacja Towaru

1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres:
B2Seeds Sp. z o.o.
Sklep Internetowy
ul. Białostocka 22
03-741 Warszawa

lub

b) przesłane na adres e-mail: info@nasiona-agro.pl,

2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego w zakładce Reklamacje i zwroty.

3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 30 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji chyba, że dłuższy czas rozpatrzenia reklamacji jest uzasadniony koniecznością przeprowadzenia stosownych badań. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

4. Reklamacje, co do niezgodności ilościowych lub asortymentowych oraz co do ewentualnych wad nasion lub opakowań widocznych przy odbiorze, Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu na piśmie niezwłocznie, ale nie później niż terminie trzech dni od daty odbioru.

5. W przypadku stwierdzenia innych wad nasion, Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedającemu reklamacje na piśmie niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od stwierdzenia.

6. Reklamacja powinna być udokumentowana w sposób nie budzący zastrzeżeń Sprzedającego lub niezależnego rzeczoznawcy. W szczególności w reklamacji należy podać datę dostawy nasion oraz numer dowodu z sprzedaż, a ponadto zabezpieczyć oryginalne opakowania nasion, których dotyczy reklamacja, z widocznymi numerami ewidencyjnymi, opis postępowania z nasionami od dnia dostawy do dnia zgłoszenia reklamacji oraz szczegółowe zdjęcia.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kupującego, Sprzedający ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości reklamowanych nasion, wynikającej z dowodu sprzedaży. Sprzedający nie ponosi dalszej odpowiedzialności z tytułu nakładów poniesionych przez Kupującego i utraconych przez niego korzyści.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący postępował z nasionami niezgodnie z zaleceniami.

- Nasiona były przepakowane bez wiedzy Sprzedającego.
- Nasiona były przechowywane w nieodpowiednich warunkach.
- Uprawa była prowadzona niezgodnie z zasadami prawidłowej produkcji warzywniczej.
- Wystąpiła siła wyższa.

9. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem:
B2Seeds Sp. z o.o.Sklep Internetowy
ul. Białostocka 22
03-741 Warszawa

b) telefonicznie pod numerem telefonu: + 22 299 66 60,

c) za pośrednictwem e-mail: info@nasiona-agro.pl

X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.